EcoActivjpg

Icopalin laatupolitiikka

Icopal valmistaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, jotka liittyvät rakennusten ja rakenteiden suojaamiseen ja peittämiseen. Icopalin päätuotteita ovat kate- ja vedeneristämismateriaalit sekä niihin liittyvät rakennusmateriaalit.

Pyrimme aina siihen, että tuotteemme, palvelumme ja toimintamme täyttävät kaikki asiakkaidemme odotukset sekä viranomaisten niille asettamat määräykset. Toimintamme tavoitteena on, että tuotteet ja palvelut luovutetaan aina asiakkaalle virheettöminä sovittuna aikana.

Icopalin tuotteiden, palveluiden ja kilpailukyvyn jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi keräämme asiakaspalautetta, kartoitamme ongelmakohtia, asetamme laatutavoitteita ja seuraamme niiden toteutumista sekä arvioimme ja kehitämme laatujärjestelmiämme ja sitä kautta toimintaamme.

Jokaisella työntekijällämme on vastuu oman työnsä laadusta sekä velvollisuus raportoida havaitsemistaan laatupoikkeamista niin, että korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet voidaan suorittaa. Henkilöstömme pätevyys ja kyky suoriutua tehtävistään varmistetaan perehdyttämisen ja koulutuksen avulla.

Yrityksen ylin johto vastaa siitä, että laatupolitiikkamme on kaikkien työntekijöiden tiedossa ja että edellytykset sen toteuttamiselle ovat olemassa. Laatupolitiikka tarkastetaan vuosittain johdon laatujärjestelmän katselmuksien yhteydessä.

Icopal noudattaa kaikessa toiminnassaan standardin SFS-EN ISO 9001 vaatimukset täyttäviä laatujärjestelmiä

Espoossa marraskuu 2012

Harri Vuoritsalo, toimitusjohtaja